Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanBestyrelsenForeningenSupportKursus
Ruban
mar
17
tor
Foto: Pixabay

Generalforsamling i Ruban 17. marts 2022

Sted oplyses senere.

Dagsorden ifølge vedtægerne.

§ 4 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i første kvartal, og indkaldes med minimum en måneds varsel ved elektronisk meddelelse til medlemmemes registrerede kontaktperson.
Stk. 3. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling skal væere bestyrelsen i hænde senestt tre uger før generalforsamlingen. Dette skal fremgå af indkaldelsen.
Stk. 4. Hver medlemsforening har to delegerede, hver med én stemme. Deltageme skal kunne dokumentere deres udpegning og seneste kontingent skal være betalt.
Stk. 6. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig med almindeligt flertal uanset de fremmødtes antal, dog kræver Vedtægtsændringer 2/3 flertal og nedlaggelse af Ruban kræver vedtagelse på to på hinanden felgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds
mellemrum.


Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning - til godkendelse.
3. Forelæggelse af årsregnskaberne - til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastlæggelse af kontingent og prisblad — til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til Rubans bestyrelse. Der vælges to medlemmer i lige årstal og tre i ulige. Valgene gælder for to år.
7. Valg af én suppleant til bestyrelsen. Valget gælder for ét år.
8. Valg af revisor og suppleant for revisoren. Valget gælder for ét år.
9. Eventuelt.

Stk. 8. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i vedtaegterne. Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre dirigenten beslutter andet - dog foregår alle personvalg ved skriftlig afstemning efter en åben forslagsrunde.
Stk. 9. Alle delegerede er valgbare.
Stk. 10. Referatet underskrives af dirigenten og referenten og gøres tilgængeligt for medlemmerne.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Ruban.

mandag 10 jan 2022 - Susanne Ladegaard